Javni oglas za prijem u radni odnos za 3 pozicije
  • 11.10.2023.

Javni oglas za prijem u radni odnos za 3 pozicije

Raspisuje se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta: 1.Stručni savjetnik za pripremu projekata – 1 (jedan) izvršilac Učestvuje u planiranju projektnih zadataka i projekata Javne ustanove. Priprema projektne zadatke i projekte, u saradnji sa ljudskim resursima Javne ustanove, a u slučaju potrebe i u saradnji sa ljudskim resursima izvan Javne ustanove koje je ova ustanova angažovala da u vezi sa tim obave određene poslove. Odgovoran je za provođenje svih potrebnih aktivnosti koje se odnose i u vezi su sa uključivanjem projekta u odnosne planove i programe i ciklusom odobravanja projekta. Odgovoran je za praćenje realizacije projekata Javne ustanove i projekata drugih subjekata u kojim je Javna ustanova uključena, kao i za sačinavanje periodičnih i konačnih izvještaja, kao i drugih izvještaja i analiza po nalogu direktora po pitanju realizacije pojedinačnih projekata, te zbirno uvijek kada je to potrebno. Obavlja informatičko-telekomunikacijske (IKT) poslove u okviru svoje nadležnosti na uspostavljanju baza podataka i razmjene informacija. Odgovoran je za sigurno, savjesno i kvalitetno obavljanje dodjeljenih radnih zadataka i čuvanje sredstava za rad koje koristi u svom radu. Odgovoran je za čuvanje poslovne tajne. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora. 2.Stručni savjetnik za javne nabavke – 1 (jedan) izvršilac Izvršava sve radnje i aktivnosti vezano za primjenu i provođenje zakonom propisanih procedura javnih nabavki Javne ustanove. Izvršava najsloženije analitičko-planske zadatke iz svoje nadležnosti. Neposredno sarađuje na pripremi i izradi svih dokumenata u postupku javne nabavke. Izvršava sve neophodne radnje i aktivnosti vezano za e-nabavku i portal Agencije za javne nabavke i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. Sarađuje na izradi periodičnih informacija i izvještaja o provedenim postupcima planiranih javnih nabavki i dodijeljenim ugovorima, učestvuje u pripremi ugovora, vodi evidenciju zaključenih ugovora o nabavkama i upravlja realizacijom zaključenih ugovora. Obavlja informatičko-telekomunikacijske (IKT) poslove u okviru svoje nadležnosti na uspostavljanju baza podataka i razmjene informacija. Odgovoran je za sigurno, savjesno i kvalitetno obavljanje dodjeljenih radnih zadataka i čuvanje sredstava za rad koje koristi u svom radu. Odgovoran je za čuvanje poslovne tajne. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora. 3.Šef inkubatora – 1 (jedan) izvršila Organizuje, rukovodi i nadzire rad u Inkubatoru. Predlaže osnove poslovne politike koja se odnosi na djelokrug rada Inkubatora. Predlaže plan i program rada za odnosni period koji se odnosi na djelokrug rada Inkubatora, te operativno provodi odobreni ovaj plan i program rada. Organizuje izvršavanje i učestvuje u izvršavanju obaveza iz sporazuma o potporama Inkubatora u programima Ministarstva privrede Kantona Sarajevo koji se odnose na poticaje start-up poslovnih subjekata male privrede, zaključenih između ovog Ministarstva i Javne ustanove. Kontinuirano preispituje i predlaže organizaciju rada i poslovanja Inkubatora. Osigurava primjenu i održavanje sistema upravljanja kvalitetom u Inkubatoru. Osigurava preduvjete za efektivno i efikasno djelovanje Inkubatora. Kontiunirano kontrolira i unapređuje sistem upravljanja u Inkubatoru. Informiše i promovira politike i ciljeve Inkubatora prema svim nadležnim tijelima i korisnicima usluga Inkubatora. Koordinira strateške i operativne aktivnosti za postizanje opštih i posebnih ciljeva Inkubatora. Procjenjuje kvalitet ostvarenja opštih i posebnih ciljeva Inkubatora. Učestvuje u definiranju i promoviranju kodeksa ponašanja zaposlenih i davalaca usluga u Inkubatoru i korisnika usluga Inkubatora. Osigurava sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001. Kontinuirano izvještava rukovodioca OJ. Odgovoran je za čuvanje poslovne tajne. Odgovoran je za sigurno, savjesno i kvalitetno obavljanje dodjeljenih radnih zadataka i čuvanje sredstava za rad koje koristi u svom radu. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca OJ ili direktora.