Javni oglas za prijem u radni odnos  na neodređeno vrijeme - Viši stručni saradnik  za finansijsko - ekonomske poslove i računovodstvo
  • 11.05.2022.

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - Viši stručni saradnik za finansijsko - ekonomske poslove i računovodstvo

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme. Raspisuje se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto: 1. Viši stručni saradnik za finansijsko - ekonomske poslove i računovodstvo – 1 (jedan) izvršilac. Opis poslova Vrši finansijsku kontrolu svih računa, ugovora i ostale dokumentacije, vrši pripremu i obračun plaća i drugih primanja radnika i lica angažovanih po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, vrši obračun naknade za članove Upravnog i Nadzornog odbora. Vodi evidenciju o uplatama po ugovorima transferima od drugih nivoa vlasti, vodi evidenciju o odlivu sredstava, vrši usaglašavanje sa ekonomskim kodovima, učestvuje u popisu sredstava, potraživanja i obaveza, vrši izradu zahtjeva za unos sredstava u Budžet i preknjiženje, te izradu zahtjeva za raspored vlastitih prihoda Javne ustanove. Vrši prijem, kontrolu i raspored ulaznih faktura, iste zavodi u knjigu ulaznih faktura (KUF), vrši izradu naloga i priprema za plaćanje i daje dokumente za knjiženje, vrši obračun amortizacije, vodi osnovna sredstva i sitni inventar (materijalno knjigovodstvo), vrši poslove blagajne , vodi knjigu ulaznih faktura (KUF) i izlaznih faktura (KIF), vrši obračun PDV-a, vrši plaćanje prema dobavljačima i drugim korisnicima, vodi obračun bolovanja , vrši knjiženje izvoda, učestvuje u popisu sredstava, obaveza i potraživanja Javne ustanove, vodi evidenciju i kontrolu o utrošku goriva i maziva i o izdatim nalozima za službena putovanja direktora i ostalih radnik, te vrši druge poslove po nalogu direktora Javne ustanove. Odgovoran je i ovlašten da direktora javne ustanove usmeno i pismeno upozori na zakonske propise iz djelokruga ekonomskih poslova. Odgovoran je za sigurno , savjesno i kvalitetno obavljanje dodjeljenih radnih zadataka i čuvanja sredstava za rad koje koristi u svom radu. Odgovoran je za čuvanje poslovne tajne. Na web stranici ustanove u padajućem meniju "O nama" u dijelu "Javne informacije" je dokument u kojem su naznačeni koje uslove kandidat treba da ispunjava da bi učestvovao u javnom pozivu.