JAVNI OGLAS ZA PRIJEM UPOSLENIKA
  • 23.09.2019.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM UPOSLENIKA

JAVNA USTANOVA
“CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU”
Vilsonovo šetalište br 9, 71000 Sarajevo
www.cnt.ba

Na osnovu člana 20 a stav (1) i (2) Zakona o radu (“Službene novine FBiH” broj 26/16 i 89/18), član 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, direkcijama upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više 50% ukupnog kapitala, (“Službene novine FBiH” broj 9/19), te člana 4. Pravilnika o radu Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu”, direktor Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu”, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme


Javni oglas se raspisuje za prijem radnika u radni odnos u Javnu ustanovu “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu”, sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

1. Vodeći istraživač u odjeljenju za konvencionalne i napredne materijale – VSS – 2 (dva) izvršioca,
2. Samostalni istraživač u odjeljenju za optoelektroniku – VSS – 1 (jedan) izvršilac,
3. Vodeći istraživač u laboratoriji za visokoenergetske materijale – VSS – 1 (jedan) izvršilac,
4. Viši stručni saradnik za kvalitet i standardizaciju – VSS – 1 (jedan) izvršilac,
5. Vodeći istraživač u odjeljenju tehnologije obrade metalnih i nemetalnih materijala –VSS- 1 (jedan) izvršilac,
6. Vodeći istraživač u odjeljenju za elektroniku – VSS – 1 (jedan) izvršilac,
7. Istraživač u odjeljenju za optoelektroniku – VSS – 1 (jedan) izvršilac,
8. Viši stručni saradnik za pravne poslove – VSS – 1 (jedan) izvršilac,
9. Tehnički sekratar – SSS – 1 (jedan) izvršilac,
Mjesto rada: Sarajevo. Radno vrijeme: 08-16:30 h.

Pored općih uslova (državljanstvo Bosne i Hercegovine, opća zdravstvena sposobnost), za svako radno mjesto sa pripadajućim opisom poslova propisuju se posebni uvjeti kako slijedi.

1. Opis poslova: Učestvuje u metodološkoj pripremi i realizaciji odobrenih istraživačko-razvojnih projekata Javne ustanove u oblasti čelika, legura aluminija, bakra i mesinga, kompozitnih, plastičnih materijala, tehnologija obrade metalnih i nematelnih materijala i sl. Radi na sintezi dosadašnjih rezultata razvoja i istraživanja. Prikuplja i dokumentira znanja naprednim tehnologijama i materijalima, laboratorijskim kapacitetima i sl. Obavlja i druge istraživačke i stručne poslove i zadatke iz oblasti za koju je specijalizovan, po nalogu direktora ili menadžera projekta. Vrši nadzor i reviziju projekata u kojima učestvuje. Provodi postupke verifikacije i validizacije realizovanih projekata. Identificira potrebe i predlaže nove projekte. Dokumentira rad na projektima. Odgovoran je za sigurno, savjesno i kvalitetno obavljanje dodjeljenih radnih zadataka i čuvanje sredstava za rad koje koristi u svom radu.
Posebni uvjeti: Minimalno VII stepen stručne spreme ili završen drugi ciklus bolonjskog studiranja – 300 ECTS bodova, stečena akademska titula: magistar za određenu stručnu oblast ili doktor nauka, završen metalurški fakultet, iskustvo na istraživačkim projektima (izrada doktorata ili drugi naučno – istraživački projekti). Najmanje tri godine radnog staža nakon sticanja diplome. Poznavanje engleskog jezika.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1638,00 KM.

2. Opis poslova: Učestvuje u metodološkoj pripremi i realizaciji odobrenih istraživačko-razvojnih projekata Javne ustanove (razvoj konvencionalnih optičkih sistema, razvoj naprednih, optičkih i optelektronskih sistema, razvoj integracija optolektronskih senzora u dinamičke sisteme i sl.). Organizuje istraživanja na razvoj i integraciji elektronskih komponenti u okviru internih projekata Javne ustanove. Prati trendove razvoja elektronskih uređaja u svijetu i osposbljava se u primjeni istih. Obavlja i druge istraživačke i stručne poslove i zadatke iz oblasti za koju je specijalizovan, po nalogu direktora ili menadžera projekta. Vrši nadzor i reviziju projekata u kojima učestvuje. Provodi postupke verifikacije i validizacije realizovanih projekata. Identificira potrebe i predlaže nove projekte. Dokumentira rad na projektima.Odgovoran je za sigurno, savjesno i kvalitetno obavljanje dodjeljenih radnih zadataka i čuvanje sredstava za rad koje koristi u svom radu.
Posebni uvjeti: Minimalno VII stepen stručne spreme ili završen drugi ciklus bolonjskog studiranja – 300 ECTS bodova, stečena akademska titula: magistar za određenu stručnu oblast ili doktor nauka, završen prirodnomatematički (fizika)/mašinski fakultet, iskustvo na istraživačkim projektima (izrada doktorata ili drugi naučno – istraživački projekti). Najmanje tri godine radnog staža nakon sticanja diplome. Poznavanje engleskog jezika.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1638,00 KM.


3. Opis poslova: Učestvuje u metodološkoj pripremi i realizaciji odobrenih istraživačko-razvojnih projekata koji se odnose na visokoenergetske materijale. Radi na sintezi dosadašnjih rezultata razvoja i istraživanja. Radi na uspostavljanju baze tehničkih standarda iz oblasti visokoenergetskih materijala i tehnologija ugradnje. Obavlja i druge istraživačke i stručne poslove i zadatke iz oblasti za koju je specijalizovan, po nalogu direktora ili menadžera projekta. Vrši nadzor i reviziju projekata u kojima učestvuje. Provodi postupke verifikacije i validizacije realizovanih projekata. Identificira potrebe i predlaže nove projekte. Dokumentira rad na projektima. Odgovoran je za sigurno, savjesno i kvalitetno obavljanje dodjeljenih radnih zadataka i čuvanje sredstava za rad koje koristi u svom radu.
Posebni uvjeti: Minimalno VII stepen stručne spreme ili završen drugi ciklus bolonjskog studiranja – 300 ECTS bodova, stečena akademska titula: magistar za određenu stručnu oblast ili doktor nauka, završen tehnološki ili prirodnomatematički fakultet (smjer hemija), iskustvo na istraživačkim projektima (izrada doktorata ili drugi naučno – istraživački projekti). Najmanje dvije godine radnog staža nakon sticanja diplome. Poznavanje engleskog jezika.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1638,00 KM.

4. Opis poslova: Uspostavlja, održava i poboljšava procese i sisteme upravljanja (kvalitetom, sigurnosti na radu, zaštite okoline) u Javnoj ustanovi. Formira i održava bioblioteku tehničkih standarda o sistemima, proizvodima i uslugama Javne ustanove. Vrši procijenu rizika i predlaže mjere za kontrolu istih. Predlaže direktoru politike i ciljeve Javne ustanove. Učestvuje u metodološkim obradama i verifikaciji projekata Javne ustanove. Komunicira sa zaintersovanim stranama po pitanju sistema upravljanja.Organizuje i učestvuje u provedbi internih provjera i izvještava direktora o rezultatima kontrole sa prijedlozima za poboljšanje.Priprema ulazne informcije za ocjenu sistema upravljanja od strane direktora. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora Javne ustanove. Odgovoran je za sigurno i savjesno i kvalitetno obavljanje dodjeljenih radnih zadataka i čuvanje sredstava za rad koje koristi u svom radu. Odgovoran je za čuvanje poslovne tajne.
Posebni uvjeti: minimalno VII stepen stručne spreme ili završen drugi ciklus bolonjskog studiranja – 300 ECTS bodova, završen tehnički fakultet, poznavanje i iskustvo u primjeni zahtjeva referentnih standarda upravljanja. Najmanje 2 (dvije) godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja diplome. Poznavanje engleskog jezika.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1417,50 KM.

5. Opis poslova: Učestvuje u metodološkoj pripremi i realizaciji odobrenih istraživačko-razvojnih projekata Javne ustanove u oblasti tehnologije obrade metalnih i nematelnih materijala (kovanja, flow-forming, sinterovanja, izrade dijelova od kompozitnih i drugih materijala) i sl. Radi na sintezi dosadašnjih rezultata razvoja i istraživanja. Prikuplja podatke i inicira uvođenje novih tehnologija obrade metala koje su nužne za povećanje performansi, produktivnosti ili vijeka trajanja. Obavlja i druge istraživačke i stručne poslove i zadatke iz oblasti za koju je specijalizovan, po nalogu direktora ili menadžera projekta. Vrši nadzor i reviziju projekata u kojima učestvuje. Provodi postupke verifikacije i validizacije realizovanih projekata. Identificira potrebe i predlaže nove projekte. Dokumentira rad na projektima. Odgovoran je za sigurno, savjesno i kvalitetno obavljanje dodjeljenih radnih zadataka i čuvanje sredstava za rad koje koristi u svom radu.
Posebni uvjeti: minimalno VII stepen stručne spreme ili završen drugi ciklus bolonjskog studiranja – 300 ECTS bodova, stečena akademska titula: magistar za određenu stručnu oblast ili doktor nauka, završen mašinski/metalurški fakultet, iskustvo na istraživačkim projektima (izrada doktorata ili drugi naučno – istraživački projekti). Najmanje tri godine radnog staža nakon sticanja diplome. Poznavanje engleskog jezika.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1638,00 KM.

6. Opis poslova: Učestvuje u metodološkoj pripremi i realizaciji odobrenih istraživačko-razvojnih projekata Javne ustanove (razvoj sistema za upravljanje, akvizicijskih, pogonskihi izvršnih elektromehaničkih sistema, razvoj GPS i inercionih sistema i sl.). Vrši istraživanja na razvoj i integraciji elektronskih komponenti u okviru internih projekata Javne ustanove. Prati trendove razvoja elektronskih komponenti u svijetu i osposbljava se u primjeni istih. Obavlja i druge istraživačke i stručne poslove i zadatke iz oblasti za koju je specijalizovan, po nalogu direktora ili menadžera projekta. Vrši nadzor i reviziju projekata u kojima učestvuje. Provodi postupke verifikacije i validizacije realizovanih projekata. Identificira potrebe i predlaže nove projekte. Dokumentira rad na projektima.Odgovoran je za sigurno, savjesno i kvalitetno obavljanje dodjeljenih radnih zadataka i čuvanje sredstava za rad koje koristi u svom radu.
Posebni uvjeti: minimalno VII stepen stručne spreme ili završen drugi ciklus bolonjskog studiranja – 300 ECTS bodova, stečena akademska titula: magistar za određenu stručnu oblast ili doktor nauka, završen elektrotehnički fakultet (smjer automatika i elektronika), iskustvo na istraživačkim projektima (izrada doktorata ili drugi naučno – istraživački projekti). Najmanje tri godine radnog staža nakon sticanja diplome. Poznavanje engleskog jezika.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1638,00 KM.

7. Opis poslova: Učestvuje u metodološkoj pripremi i realizaciji odobrenih istraživačko-razvojnih projekata Javne ustanove (razvoj konvencionalnih optičkih sistema, razvoj naprednih, optičkih i optelektronskih sistema, razvoj integracija optolektronskih senzora u dinamičke sisteme i sl.). Vrši istraživanja na razvoj i integraciji elektronskih komponenti u okviru internih projekata Javne ustanove. Prati trendove razvoja elektronskih uređaja u svijetu i osposbljava se u primjeni istih. Obavlja i druge istraživačke i stručne poslove i zadatke iz oblasti za koju je specijalizovan, po nalogu direktora ili samostalnog/vodećeg istraživača. Dokumentira rad na projektima.Odgovoran je za sigurno, savjesno i kvalitetno obavljanje dodjeljenih radnih zadataka i čuvanje sredstava za rad koje koristi u svom radu.
Posebni uvjeti: minimalno VII stepen stručne spreme ili završen drugi ciklus bolonjskog studiranja – 300 ECTS bodova, stečena akademska titula: magistar za određenu stručnu oblast ili doktor nauka, završen prirodnomatematički (fizika)/ mašinski fakultet. Najmanje jedna godina radnog staža nakon sticanja diplome. Poznavanje engleskog jezika.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1354,50 KM

8. Opis poslova: Izrađuje nacrte i prijedloge posebnih i pojedničanih normativnih akata Javne ustanove, daje pravna tumačenja na iste, vodi i održava evidenciju iz radnih odnosa, zastupa Javnu ustanovu pred sudom i organima uprave po ovlaštenjima direktora, podnosi tužbe, vodi disciplinski postupak, vrši pripremu materijala za sjednice Upravnog i Nadzornog odbora, učestvuje u izradi Programa rada i izvještaja o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora, provođenju postupaka javnih nabavki, vrši izradu nacrta i prijedloga ugovora, sporazuma i protokola o saradnji Javne ustanove sa pravnim licima, udruženjima, i sl. Pribavlja dokumentaciju vezanu za javne pozive i konkurse prema kojima Javna ustanova aplicira. Prati propise koji su vezani za cjelokupno poslovanje Javne ustanove i dostavlja ih ostalim službama, te vrši druge poslove po nalogu direktora Javne ustanove. Odgovoran je i ovlašten da direktora Javne ustanove usmeno i pismeno upozori na zakonske propise iz djelokruga rada Javne ustanove. Odgovoran je za sigurno, savjesno i kvalitetno obavljanje dodjeljenih radnih zadataka i čuvanja sredstava za rad koje koristi u svom radu. Odgovoran je za čuvanje poslovne tajne.
Posebni uvjeti: minimalno VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus bolonjskog studiranja sa minimalno 240 ECTS bodova, završen pravni fakultet, poznavanje rada na računaru (MS Office). Najmanje 2 (dvije) godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja diplome.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1417,50 KM.
9. Opis poslova: Vrši administrativno-tehničke poslove, poslove kancelarijskog posovanja, poslove arhivskog poslovanja, poslove otpremanja pošte putem PTT-a, ili putem protokola, vrši pregled i sortiranje poruka poslatih na službeni e-mail Javne ustanove, vodi potrebne evidencije o korištenju godišnjih odmora. Učestvuje u godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obaveza, vodi evidenciju o izdatim nalozima za službena putovanja direktora i ostalih radnika, te obavlja ostale operativne poslove u vezi sa radom rukovodioca organizacionih jedinica i direktora. Odgovoran je za sigurno, savjesno i kvaltetno obavljanje dodjeljenih radnih zadataka čuvanja sredstava za rad koje koristi u svom radu.
Odgovoran je za čuvanje poslovne tajne.
Posebni uvjeti: Minimalno IV stepen stručne spreme sa završenom srednjom školom tehničkog ili ekonomskog smjera ili gimnazijom, poznavanje rada na računaru (MS Office), poznavanje engleskog jezika i najmanje 6 (šest) mjeseci radnog staža na istim ili sličnim poslovima.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 850,50 KM.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti
Uz svojeručno potpisanu Prijavu sa naznakom za koje radno mjesto konkurišu uz obavezu navođenja priložene dokumentacije, kandidati su obavezni dostaviti (orginal ili ovjerenu kopiju):
• Biografiju (sa adresom i kontakt telefonom);
• Diplomu/diplome o stečenoj stručnoj spremi;
• Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
• Dokaz o radnom iskustvu u struci (uvjerenja/potvrde fonda PIO, poslodavca i dr);
• Dokaz o iskustvu na istraživačkim projektima (diploma doktorata, abstrati objavljenih radova, izvještaji ili drugi dokumenti o učešću u istraživačkim projektima za pozicije 1, 2, 3, 5 i 6);
• Dokaz o poznavanju engleskog jezika za pozicije pod rednim brojevima (osim pozicije 8);
• Dokaz o poznavanju rada na računaru (MS Office za pozicije pod rednim brojevima 8, i 9);
• Dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH u skladu sa Zakonom (potvrde, uvjerenja, rješenja i sl.) ukoliko isti posjeduje.
Kandidat se može prijaviti da konkuriše na više upražnjenih radnih mjesta, ali mora podnijeti pojedinačne prijave za svaku poziciju za koju konkuriše.
Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrde, uvjerenja, rješenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas pozivajući se na zakon po kojem imaju prednost.
Napomena:

Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1.Ustava BiH (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog suda).
Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“. Prijave na javni oglas slati u zatvorenoj koverti putem pošte na adresu sjedišta ili direktno na protokol Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“. Na poleđini koverte obavezno napisati ime i prezime i kontakt telefon.
Javna ustanova „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“
Vilsonovo šetalište broj 9,
71000 Sarajevo
Na koverti naznačiti „Prijava na javni oglas – Ne otvarati“
(na koverti navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)
O datumu, vremenu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita, kandidati koji blagovremeno dostave urednu dokumentaciju, biće obavješteni putem e-maila ili pošte ukoliko kandidat nema e-mail adresu.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje. Dokumentacija koja se priloži ostaje u arhivu Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu„ i može se dobiti natrag na osnovu pisanog zahtjeva kandidata za povrat dokumentacije. Broj telefona na koji kandidati mogu dobiti dodatne informacije je 033/729-913.v.d. Direktor

Ensar Mulaosmanović

 

Posljednje vijesti